Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


Public Cloud: Nimetyt käyttäjät SAP B1 -käyttäjät public cloud -palvelussa (SAP B1 -ohjelmiston käyttäjät ja SAP B1:n epäsuorat käyttäjät kolmannen osapuolen sovelluksen kautta).


Private Environment: Nimetyt SAP B1 -käyttäjät, joilla on pääsy Profizin support -portaaliin (voimassa oleva tilaus SAP B1 User Support, Private Environment -tuotteelle)


Tilattujen iPaaS-integraatiopalvelukonttien määrä.


Tilattujen Frends-integraatialustatuotteiden määrä.


Public Cloud: Named SAP B1 users in the public cloud service (SAP B1 software users and as SAP B1 indirect users via third party applications).


Private Environment: Named SAP B1 users with access to the Profiz support portal (valid subscription for SAP B1 User Support, Private Environment product)


Number ordered iPaaS integration service containers.


Number of ordered Frends-integration platform products.


Tilauksen alkaminen/Order start date


Tilauspäivän mukaisen kalenterikuukauden ensimmäinen päivä.

The first day of the calendar month according the order date.


Tilausjakso/Order period


Ensimmäinen tilausjakso on tilausta seuraavan kalenterivuoden loppuun, jonka jälkeen tilaus uusiutuu kalenterivuodeksi kerrallaan. Asiakkaan kanssa on voitu erikseen sopia lyhyemmästä kokeilujaksosta ennen varsinaista ensimmäistä tilausjaksoa.


The first order period is to the end of the calendar year following the order, after which the order is renewed for a calendar year at a time. Profiz may have agreed on a shorter testing period with the customer before the actual first order period starts.


Laskutus/Invoicing


Laskutusjakso on kalenterivuosineljännes. Palvelut laskutetaan kalenterivuosineljänneksittäin kunkin laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Kesken kalenterivuosineljänneksen tilatut services veloitetaan tilauspäivästä kuluvan kalenterivuosineljänneksen loppuun.


The invoicing period is a calendar quarter. The services are invoiced quarterly on the first day of each invoicing period. New services added mid-calendar quarter are charged from the order date to the end of the ongoing calendar quarter.


Irtisanominen/Termination


120 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä joko kaikkien tai yksittäisten palveluiden osalta. Jos asiakas irtisanoo tilauksen, ei asiakas voi enää käyttää palvelua.


120 days before the end of the ongoing order period for either the whole order or for individual services. If the customer terminates the order, the customer cannot use the service anymore.