Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


SAP B1 Licenses määrä

Number of SAP B1 Licenses


Tilauksen alkaminen/Order start date


Tilauspäivä


Order date


Tilausjakso/Order period


Tilausta seuraavan kalenterivuoden loppuun, jonka jälkeen tilaus uusiutuu automaattisesti kalenterivuodeksi kerrallaan.


To the end of the calendar year following the order, after which the order is renewed automatically for a calendar year at a time.


Laskutus/Invoicing


Laskutusjakso on kalenterivuosi, mutta Profiz voi käyttää laskutusjaksona myös kalenterivuosineljännestä. Selvyyden vuoksi, Profiz kuitenkin pidättää itsellään oikeuden muuttaa laskutusjakson kalenterivuodeksi, vaikka Profiz olisi aiemmin käyttänyt laskutusjaksona kalenterivuosineljännestä. 


Laskutus tapahtuu kunkin laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Kesken laskutusjakson tilattu palvelu veloitetaan tilauspäivästä kuluvan laskutusjakson loppuun. 


The invoicing period is a calendar year, but Profiz can also apply calendar quarter as the invoicing period. For clarity, Profiz reserves the right to change the invoicing period to a calendar year even if Profiz had previously used calendar quarter as the invoicing period.


The invoicing takes place on the first day of each invoicing period. A service ordered mid-invoicing period is charged from the order date to the end of the ongoing invoicing period.


Irtisanominen/Termination


120 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä kaikkien SAP B1 Licenses osalta. Yksittäisten lisenssien Maintenancea ei voi katkaista.


120 days before the end of the ongoing order period for SAP B1 Licenses. Maintenance for indívidual licenses cannot be terminated.